Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie. Szacunkowe parametry skał podano w podręczniku teoretycznym.

Metody obliczeniowe analizy stateczności zboczy różnią się w przypadku:

  • warunków z odpływem: do obliczeń stateczności zboczy, w celu wyznaczenia warunków równowagi na powierzchni poślizgu (kołowa, łamana) uwzględnia się naprężenia efektywne zgodnie z równaniem N*tgφef + cef*l.
  • w warunkwch bez odpływu: w przypadku naprężeń całkowitych (uogólnionych) do wyznaczania sił biernych na powierzchni poślizgu (kołowa, łamana) uwzględnia się w postaci cu*l.

W niektórych państwach, przyjęte jest definiowanie obydwu parametrów wytrzymałościowych φu, cu w naprężeniach uogólnionych (całkowitych). W takim przypadku, w programie Stateczność zbocza, należy zdefiniować zadanie w naprężeniach efektywnych stosując parametry φef, cef .

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza stateczności zbocza".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"