Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Badanie dylatometryczne (DMT)

Ramka "Badanie DMT" służy do definiowania nazwy badania dylatometrycznego oraz głębokości pierwszego punktu pionu DMT h poniżej pierwotnego terenu oraz charakterystycznej długości konstrukcji (współczynnik redukcji) B.

Wyniki badań dylatometrycznych (DMT) można importować do programu wstawiając pliki w formacie UNI (*.uni). Jest to znormalizowany i uniwersalny format importu danych pomiarowych uzyskanych w badaniach dylatometrycznych, wykorzystywany powszechnie na świecie.

Ramka ta zawiera tabelę zdefiniowanych wartości badań dylatometrycznych (DMT). Dodawanie edytowanie wartości możne być przeprowadzone w oknie dialogowym "Nowe badanie" lub "Edytuj parametry badania", w którym definiowane są głębokości z i odpowiadające im pomierzone wartości modułu dylatometrycznego MDMT [MPa].

W przypadku, gdy podczas badania dylatometrycznego zmierzona zostanie zerowa wartość modułu dylatometrycznego MDMT, program umożliwia automatyczną korektę błędnych pomiarów - zamiast wartości zero, w obliczeniach przyjmowana jest średnia arytmetyczna najbliższej górnej i dolnej niezerowej wartości modułu MDMT.

Uwaga: Ramka ta jest dostępna jedynie w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia", do wyznaczania modułu reakcji podłoża wybrana jest opcja "dylatometr DMT" (zakładka "Analiza parć").

Okno dialogowe "Nowe (Edytuj) badanie polowe"

Ramka "Badanie dylatometryczne (DMT)"