Program:
Język:

Ustawienia podstawowych parametrów analizy stateczności zbocza

Obliczenia z zastosowaniem współczynnika bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że całkowite obciążenie oddziałujące na masyw gruntowy/skalny jest wprowadzane w jednym kroku obciążenia. Właściwy współczynnik bezpieczeństwa obliczany jest za pomocą metody redukcji parametrów wytrzymałościowych cφ. W związku z tym, współczynnik bezpieczeństwa został zdefiniowany jako skalarny mnożnik redukujący początkowe parametry cφ aż do osiągnięcia stanu zniszczenia.

Współczynnik bezpieczeństwa ma następującą postać matematyczną:

gdzie:

φorig

-

początkowa wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu

φfailure

-

wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu w momencie zniszczenia

Poszukiwanie wartości krytycznej współczynnika bezpieczeństwa wymaga systematycznej modyfikacji (redukcji) parametrów wytrzymałościowych cφ prowadzącej do osiągnięcia stanu zniszczenia. W ramach NRM, stan zniszczenia określa się jako stan, w którym rozwiązanie nie konwerguje. Procesem poszukiwania krytycznych wartości cφ  kierują następujące parametry.

  1. Redukcja - współczynnik redukcji (mnożnik skalarny) służący do redukcji parametrów cφ. Parametr ten podlega ciąglej aktualizacji w toku obliczeń.
  2. Minimalny współczynnik redukcji - wartość graniczna, poniżej której wartość współczynnika redukcji nie powinna spaść podczas procesu poszukiwania. Parametr ten zapewnia, że obliczenia nie będą kontynuowane dla niepotrzebnie niskich wartości współczynnika redukcji. Jest to jeden z parametrów decydujących o zakończeniu procesu poszukiwania.
  3. Redukcja parametrów gruntu - parametr ten umożliwia określenie, które z parametrów cφ należy zredukować. Domyślnie ustawiono jednoczesną redukcję obydwu parametrów.

Ustawienia głównych parametrów obliczeń stateczności zbocza (MES)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.