Program:
Język:

Dodawanie rysunków

Program umożliwia zapisanie aktualnego rysunku w dowolnym trybie programu. W tym celu należy przycisnąć przycisk "Dodaj rysunek" na pasku narzędzi. Przycisk ten otwiera okno dialogowe "Nowy rysunek" i wstawia aktualny widok pulpitu do tego okna.

Rysunek jest zawsze powiązany z pewnym trybem wprowadzania danych lub obliczeń. (Aktualny tryb jest wyświetlany obok nazwy rysunku). Podczas drukowania dokumentu, rysunek jest automatycznie dodawany do określonego trybu w menu drzewiastym.

Program umożliwia definiowanie rysunku dla określonej fazy budowy (lub dla aktualnej analizy) lub konfigurację ustawienia, w taki sposób aby rysunek został dodany do dokumentu we wszystkich fazach budowy (lub wszystkich analizach). Ta ostatnia opcja jest uruchamiana przy wyborze "wszystkie" na liście rozwijanej "Faza" (lub na liście "Obliczenia"). 

Pole wyboru "Rysunek całostronicowy" umożliwia wprowadzenie rysunku całostronicowego do raportu z obliczeń.

Uwaga: Wszystkie zdefiniowane rysunki są automatycznie regenerowane po modyfikacji danych.

Ramka "Konfiguracja rysunku" w dolnej części tego okna dialogowego umożliwia dostosowanie kolorów i stylu linii na rysunku (obiekcie). Ustawienia w tej części ramki przyjmowane są z ustawień wizualizacji z pulpitu. Funkcjonalność tej ramki jest taka sama jak ustawień wizualizacji na pulpicie i została opisana w rozdziale "Konfiguracja rysunku".

Przycisk "OK" zapisuje rysunek do "Listy rysunków". Rysunek można otwierać i modyfikować w dowolnym momencie.

Istnieje również możliwość wydrukowania rysunku z tego okna - naciśnięcie przycisku "Drukuj" otwiera okno dialogowe wydruku i eksportu rysunków. Jeżeli rysunek jest aktywny we wszystkich fazach budowy (lub we wszystkich analizach), wówczas wszystkie możliwe kombinacje rysunków są drukowane jednocześnie.

Okno dialogowe "Nowy rysunek"

Pasek narzędzi "Wyniki"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.