Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wyniki

Ramka "Wyniki" pozwala na definiowanie punktów (lub węzłów), dowolnie rozmieszcczonych na powierzchni płyty. Dla tych punktów (węzłów) możliwe jest wyświetlanie zmiennych (przemieszczenia, momenty, obroty), dla dowolnych stanów obciążeniowych, kombinacji SO (stanów obciążeniowych) lub jeśli zachodzi potrzeba - zmiennych do wymiarowania (przekroje zbrojenia, wyliczane zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy"). 

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych punktów (węzłów). Dodawanie (edycja) punktów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe wyniki”. Okno służy do specyfikacji sposobu definiowania (punkt, węzeł), współrzędnych punktu/węzła oraz wyboru stanu obciążeniowego, kombinacji czy wymiarowania, dla którego należy wyświetlić wyniki. Wartość w podpartym węźle odpowiada sile reakcji w tej podporze. 

Przy wymiarowaniu pewne wielkości mogą być oznaczone symbolem [*]. W takim przypadku, niezbędny przekrój zbrojenia i minimalny stopień zbrojenia są konieczne. Jeśli dany punkt znajduje się na granicy dwóch makroelementów, program wyświetla dwa zestawy wartości do wymiarowania. 

Punkty prezentacji wyników można również definiować za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania aktywowany jest klknięciem odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Wyniki". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki wprowadza lokalizację punktu (węzła) do prezentacji wyników.

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowany punkt (węzeł) otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry wyniku", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na punkt (węzeł) otwiera okno dialogowe usuwania punktu - akceptacja tej operacji usunie wybrany punkt (węzeł).

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na punkt (węzeł) spowoduje zaznaczenie wybranego punktu (węzła). Punkt ten zostanie jednocześnie zaznaczony na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku punktów (węzłów) - na przykład kasowanie.

Zdefiniowane punkty (węzły) można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Winiky"

Okno dialogowe "Nowy wynik"