Program:
Język:

Osłabienie i wzmocnienie

Standardowe sformułowanie modelu Druckera-Pragera i modyfikowanego modelu Mohra-Coulomba zakłada sprężyste sztywno-plastyczne zachowanie gruntu, podczas gdy parametry wytrzymałościowe gruntu c i φ pozostają stałe w trakcie obliczeń. Rozszerzona wersja obydwu modeli (włączone funkcje zaawansowanye programu) umożliwia rozwinięcie tych parametrów w postaci funkcji odpowiadającego im plastycznego odkształcenia dewiatorowego:

gdzie:

-

ekwiwalentne plastyczne odkształcenie dewiatorowe wyraża następujący wzór:

where:

-

ekwiwalentne plastyczne odkształcenie dewiatorowe

-

tensor plastycznego odkształcenia dewiatorowego

-

tensor odkształcenia plastycznego

-

plastyczne odkształcenie objętościowe

-

delta Kroneckera

Zakładana, odcinkami liniowa, zmienność parametrów wytrzymałościowych pokazana jest na Rysunku.

Wielo-liniowe prawo wzmocnienia-osłabienia: zależność a) spójności oraz b) kąta tarcia wewnętrznego od ekwiwalentnego dewiatorowego odkształcenia plastycznego Edpl

Kąt dylatancji ψ może być przyjęty jako stały, lub liczony w funkcji kąta tarcia wewnętrznego  φ  zgodnie z teorią dylatancji Rowesa:

gdzie φcv oznacza kąt tarcia wewnętrznego przy stałej objętości zgodnej z krytycznym stanem gruntu (stan, w którym grunt ulega deformacji przy zerowych plastycznych odkształceniach objętościowych). Aby zapobiec nieskończonemu wzrostowi wartości kąta dylatancji (wzrost plastycznych odkształceń objętościowych wynikających z rozciągania) musi on zostać ograniczony, np. zależnie od wartości maksymalnego wskaźnika porowatości emax, która jest akceptowalna do przyjęcia dla danego materiału. Teoria dylatancji Rowesa wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

φcv

-

kąt tarcia wewnętrznego przy stałej objętości [-]

e0

-

początkowy wskaźnik porowatości

emax

-

maksymalny wskaźnik porowatości [-]

Bieżący wskaźnik porowatości e można wyrazić za pomocą bieżącego odkształcenia objętościowego εv i wartości początkowego wskaźnika porowatości ejako:

gdzie:

e

-

bieżący wskaźnik porowatości

e0

-

początkowy wskaźnik porowatości

εv

-

całkowite odkształcenie objętościowe

Gdy bieżący wskaźnik porowatości e przekracza wartość maksymalnego wskaźnika porowatości emax, to wartość kąta ψ ustawiana jest na 0.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.