Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenia makroelementów

Ramka "Obciążenia makroelementów" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń makroelementów. Każde obciążenie makroelementu jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego i wprowadzonego makcroelementu. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie (edycja) obciążeń makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenia makroelementów".  

Program pozwala na definiowanie oddziaływań mechanicznych (np. sił) lub temperaturowych.

Obciążenia makroelementów można definiować również za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Obciążenia makroelementów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki wprowadza lokalizację makroelementu. Dodawanie obciążeń makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenia makroelementów".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowane obciążenie makroelementu otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry obciążenia makroelementu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na obciążenie makroelementu otwiera okno dialogowe usuwania obciążenia makroelementu - akceptacja tej operacji usunie wybrane obciążenie makroelementu.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na obciążenie makroelementu spowoduje zaznaczenie wybranego obciążenia. Obciążenie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku obciążeń makroelementów (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane obciążenia makroelementów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Obciążenia makroelementów"

Okno dialogowe "Nowe obciążenie makroelementu"