Program:
Język:

Edycja punktów warstwy

W trakcie definiowania lub edycji warstwy istnieje możliwość edycji lub usunięcia poszczególnych punktów, graficznie lub tekstowo w oknie dialogowym.

Edycja punktu warstwy

Przesuń kursor myszy na punkt, który ma być edytowany. Obszar wokół tego punktu zostaje podświetlony.

Edycja punktów warstwy

Punkt można przesunąć poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy i przesunięcie. Po zwolnieniu lewego przycisku myszy punkt zostaje zmieniony.

Edycja punktów warstwy

Zamiennie, istnieje możliwość wciśnięcia przycisku "Edytuj punkt" w tabeli, a następnie zmiany jego współrzędnych w oknie dialogowym. Edycja zostanie zakończona po wciśnięciu przycisku "OK".

Edycja punktów warstwy

Edycja punktów warstwy - wynik zmiany współrzędnych

Usuwanie punktu warstwy

Przesuń kursor na punkt, który ma być usunięty. Obszar wokół tego punktu zostaje podświetlony. Po kliknięciu prawego klawisza myszy, pojawia się menu kontekstowe. Wybierz pozycję "Usuń punkt". Program podświetla na czerwono ten punkt oraz linie, które zostaną dotknięte tą operacją. Po potwierdzeniu przez użytkownika program usuwa punkt i dostosowuje przebieg warstwy.

Usuwanie punktu warstwy - graficznie

Zamiennie, istnieje możliwość wyboru punktu w tabeli i wciśnięcia przycisku "Usuń punkt". Dalsza procedura jest identycza do opisanej wcześniej.

Usuwanie punktu warstwy - tekstowo

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.