Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Edytowanie i usuwanie warstwy

Edycja Warstwy

Warstwa wybierana jest w tabeli lub na pulpicie poprzez wciśnięcie lewego przycisku myszy.

Podwójne kliknięcie przycisku myszy na warstwie lub wciśnięcie przycisku uruchamia tryb edycji warstwy. Warstwa, która jest edytowana podświetlona jest na niebiesko, wówczas można zmodyfikować jej kształt.

Edycja Warstwy

Definiowanie zakończy przyciśnięcie przycisku (który dodaje zdefiniowaną warstwę do listy warstw), lub przyciśnięcie przycisku (anuluje zmiany).

Usuwanie Warstwy

Wybierz warstwę na liście w tabeli lub na pulpicie. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na warstwę (rząd w tabeli) otwiera menu kontekstowe. Po przyciśnięciu przycisku "Usuń" program podświetla warstwę i rząd w tabeli na czerwono. Warstwa usuwana jest po potwierdzeniu przez użytkowanika.

Usuwanie Warstwy

Zamiennie, istnieje możliwość wyboru warstwy w tabeli i wciśnięcia "Usuń". Dalsza procedura jest identyczna jak opisana wcześniej

Usuwanie Warstwy

Po edycji warstwy (tak samo jak po dodawaniu warstwy) włączany jest automatyczny korektor definiowanych warstw, który sprawdza kształt warstwy i w razie potrzeby koryguje jej punkty końcowe.