Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Podłoże makroelementu

Ramka "Podłoże makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podłoży makroelementów. Dodawanie (edycja) wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podłoża makroelementów".

Okno dialogowe służy do wyboru numeru makroelementu i definiowania parametrów C1 i C2. Stałe C1 i C2 Winkler'a-Pasternak'a można definiować bezpośrednio lub mogą być wyliczone przez program. Ta ostatnia opcja wymaga zdefiniowania parametrów deformacji gruntu (moduł odkształcenia, współczynnik Poisson'a i głębokości strefy oddziaływania, nazwanej w programie głębokością aktywną) w oknie dialogowym "Wyznacz C1 i C2". Parametry te mogą być wyznaczone za pomocą programu "Fundament bezpośredni" (2. stan graniczny), a następnie wprowadzone do programu. 

Podłoże makroelementów można definiować również za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Podłoża makroelementów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki definiuje lokalizację podłoża makroelementu. Dodawanie (edycja) podłoży makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podłoża makroelementów".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowane podłoże makroelementu otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry podłoża makroelementu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na podłoże makroelementu otwiera okno dialogowe usuwania podłoża makroelementu - akceptacja tej operacji usunie wybrane podłoże makroelementu.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na podłoże makroelementu spowoduje zaznaczenie wybranego podłoża. Podłoże to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku podłoży makroelementów (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane podłoża makroelementów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Podłoże makroelementu"

Okno dialogowe "Nowe podłoże makroelementu"