Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenia węzłów

Ramka "Obciążenia węzłów" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń węzłów. Każde obciążenie węzła jest przypisane do pewnego stanu obciążenia i wprowadzonego węzła. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie (edycja) obciążeń węzłów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenia w węzłach".  

Program pozwala na definiowanie oddziaływań mechanicznych (np. sił) lub przemieszczeniowych (np. przemieszczeń podpór).

Obciążenia węzłów można definiować również za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Obciążenia węzłów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki wprowadza lokalizację węzła. Dodawanie obciążeń węzłów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenia w węzłach".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na zdefiniowane wcześniej obciążenie w węźle otwiera okno dialogowe "Edycja parametrów obciążenia w węźle", pozwalające na modyfikację jego  parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na obciążenie w węźle otwiera okno dialogowe usuwania obciążenia w węźle - akceptacja tej operacji usunie wybrane obciążenie.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na obciążenie w węźle spowoduje zaznaczenie wybranego obciążenia. Obciążenie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku obciążeń w węźle (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane obciążenia węzłów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Obciążenia węzłów"

Okno dialogowe "Nowe obciążenie w węźle"