Program:
Język:

Gwoździe

Dla każdego gwoździa wprowadza się lub oblicza następujące nośności:

gdzie:

Rf

-

nośność głowicy gwoździa

Rt

-

wytrzymałość gwoździa na zginanie

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie

Charakterystyki wytrzymałościowe gwoździa reprezentują podstawowe parametry do obliczenia całkowitej nośności gwoździ.

Wytrzymałość gwoździa na zerwanie wyznaczana jest z:

gdzie:

Rt

-

wytrzymałość na zerwanie

ds

-

średnica gwoździa

fy

-

swytrzymałość materiału gwoździa

Nośność gwoździ na wyciąganie wyznaczana jest jedną z następujących metod:

1. na podstawie tarcia na pobocznicy:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica odwiertu

gs

-

nośność graniczna, definiowana jako parametr gwoździa lub jako parametr gruntu.

2. z naprężeń efektywnych

gdzie:

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica odwiertu

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

3. na podstawie HA 68/94

gdzie:

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie [kN/m]

d

-

średnica odwiertu

σn

-

średnie radialne naprężenie efektywne

φ

-

efektywny kąt tarcia wewnętrznego gruntu

c

-

efektywna spójność gruntu

Średnie radialne naprężenie efektywne σn wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

gdzie:

Wytrzymałość głowicy gwoździa należy zdefiniować. W przypadku, gdy głowica nie jest utwierdzona wówczas wytrzymałość głowicy wynosi zero.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.