Program:
Język:

Otwór bazowy

Otwór bazowy determinuje liczbę i kolejność warstw w modelu. Każdy model musi mieć jeden otwór przypisany do otworu bazowego. Dane w tabeli warstw odpowiadają wybranemu otworowi bazowemu. Jeśli zmieniony zostaje otwór bazowy, tabela warstw generowana jest ponownie na podstawie nowego otworu bazowego - konieczne jest także ponone przyporządkowanie warstw i zdefiniowanie kolejności generowania. Zaletą jest, że każdy otwór może mieć zdefiniowaną własną tabelę warstw.

Jako otwór bazowy powinien być wybrany otwór posiadający największą liczbę warstw. Otwór bazowy jest edytowany podczas tworzenia modelu w celu uwzględnienia w nim wszystkich linii warstw występujących w modelu. Należy dodać linie warstw, których brakuje w otworze bazowym. Linia warstwy może być zdefiniowana jako "nie zdefiniowana" - linia tego typu jest generowana nastęnie na podstawie punktów z innych aktywnych otworów lub punktów z przyporządkowanej warstwy.

Niektore modyfikacje otworu bazowego są automatycznie przyjmowane we wszystkich otworach kompatybilnych (dodawanie lub usuwanie warstwy gruntu, zmiana gruntu, łączenie warstw, itp.), wobec czego kompatybilność otworów nie mozę być utracona podczas edytowania otworu bazowego.

Otwór bazowy edytowany jest w oknie dialogowym "Edycja otworu bazowego".

Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego"

Dodawanie lub usuwanie warstw w otworze bazowym jest wykonywane automatycznie także we wszystkich otworach kompatybilnych. Istnieje także możliwość edytowania otworu bazowego podczas edycji innych otworów.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.