Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Sieczny moduł odkształcenia gruntu Es

W literaturze pojawia się dowjakie określenie modułu Es dla gruntów. Według Poulos et. Davis (1980) parametr ten jest określany jako moduł odkształcenia gruntu (moduł Younga), natomiast według Briaud (2001) oraz Gopal Ranjan (2000) parametr ten określa się jako sieczny moduł odkształcenia. Obydwa określenia modułu Es mają takie same znaczenie. Natomiast, ponieważ grunt zachowuje się sprężyście wyłącznie w zakresie małych odkształceń (jest materiałem niejednorodnym), bardziej prawidłowe jest określenie tego parametru jako sieczny moduł odkształcenia Es.

Moduł odkształcenia gruntu E wyznacza się z wykresu zależności dewiatora naprężeń do odkształceń osiowych. Moduł w warunkach bez odpływu, Eu można wyznaczyć na podstawie badań trójosiowych przeprowadzanych w warunkach bez odpływu, natomiast moduł Ed w tym samym badaniu prowadzonym w warunkach z odpływem.

W początkowej fazie wykres naprężenie-odkształcenie jest prawie liniowy, ale odkształcenie sprężyste gruntu jest znikome ze względu na cąłkowitą wartość odkształceń. Można rozróżnić kilka różnych modułów dla gruntów - moduł styczny, moduł sieczny i początkowy moduł styczny. Wprowadzenie powyższego warunku upraszczającego umożliwia zastosowanie teorii sprężystości do oszacowania zależnośći naprężenie-osiadanie w gruntach.

Wykres wyidealizowanej krzywej naprężenie-osiadanie oraz określenie różnych modułów dla gruntów

Sieczny moduł odkształcenia gruntu Es definiowany jest jako stosunek róznicy dewiatora naprężeń normalnych do odpowiadającego odkształcenia osiowego gruntu, w postaci:

Lambe et. Whitman (1969) podają, że moduł sprężystości gruntu jest zwykle modułem siecznym od zerowego dewiatora naprężeń normalnych do dewiatora naprężeń normalnych równego połowie lub jednej trzeciej maksymalnego naprężenia dewiatorowego.

Sieczny moduł odkształcenia Es maleje gdy narasta odkształcenie ponieważ krzywa naprężenie-osiadanie ma krzywiznę w dół. Istnieją trzy sposoby określania tego parametru:

  • Laboratoryjnie w aparacie trójosiowym (z obliczenia na podstawie modułu stycznego dla gruntu)
  • próbnego obciążenia pali
  • z korelacji empirycznych pochodzących z wcześniejszych doświadczeń

Typowe zakresy wartości siecznego modułu odkształcenia Es dla wybranych rodzajów gruntu - wartości rzeczywiste zależą od historii naprężeń, zawartości wody, gęstości (Gopal Ranjan et. Rao, 2000):

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Moduł

Es [MPa]

Pył

Miękkoplastyczny

0,2 - 2

Miękkoplastyczny

2 - 15

Plastyczny

5 - 25

Twardoplastyczny

15 - 50

Zwarty

50 - 100

Piaszczysty

25 - 250

Piasek lessowy

Pylasty

7 - 21

Luźny

10 - 24

Zagęszczony

48 - 80

Piasek i żwir

Luźny

50 - 145

Zagęszczony

100 - 190

Literatura:

Briaud, J.-L.: Introduction to Soil Moduli. Geotechnical News, June 2001, BiTech Publishers Ltd, Richmond, B.C., Canada.

Gopal Ranjan et. A. S. R. Rao: Basic and Applied Soil Mechanics. New Age International, 2000, chapter 10.11, pp. 328 - 330. ISBN: 8122412238, 9788122412239.

Lambe, T. W. et. Whitman, V. R.: Soil Mechanics. New York: John Wiley and Sons, 1969, 576 p. ISBN: 978-0-471-51192-2.

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.5, pp. 101 - 104.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.