Program:
Język:

Stateczność wewnętrzna ściany z gabionów - współczynnik bezpieczeństwa

Następujące przypadki zakłada się przy analizie wewnętrznej stateczności ściany gabionu za pomocą współczynnika bezpieczeństwa:

1) Sprawdzenie stateczności na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

SFo

-

współczynnik bezpieczeństwa na obrót

2) Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

siła normalna

φ

-

obliczeniowy kąt tarcia konstrukcja-grunt

c

-

spójność konstrukcja - grunt

d

-

width of block

e

-

mimośród

H

-

siła tnąca

Fres

-

resisting force (from georeinforcement and mesh overlap)

SFs

-

współczynnik bezpieczeństwa na przesuw

µ

-

reduction coefficient

3) Sprawdzenie nośności ze względu na parcie boczne:

gdzie:

T

-

średnia wartość parcia działającego na lico dolnego bloku

S

-

siła na jeden metr bieżący połączenia

Su

-

nośność połączenia (do definiowania danych służy zakładka "Materiał")

SFn

-

współczynnik bezpieczeństwa do wytrzymałości siatki (do wprowadzenia danych służy zakładka "Konstrukcje oporowe" - domyślna wartość wynosi 1,5)

b

-

szerokość = 1 m szerokości konstrukcji

h

-

wysokość bloku

Dtotal

-

całkowita szerokość siatek pracujących w ściskaniu T

4) Sprawdzenie nośności połączenia pomiędzy blokami:

gdzie:

Nd

-

siła rozciągająca na jeden metr bieżący górnego połączenia

Nu

-

wytrzymałość siatki (do definiowania danych służy okno dialogowe "Materiał")

SFn

-

współczynnik bezpieczeństwa do wytrzymałości siatki (do wprowadzenia danych służy zakładka "Konstrukcje oporowe" - domyślna wartość wynosi 1.5)

Qtr

-

siła tnąca przenoszona tarciem i spójnością pomiędzy blokami

γf

-

współczynnik redukcji tarcia pomiędzy blokami (do definiowania danych służy zakładka "Konstukcje oporowe")

h

-

wysokość bloku

Dtotal

-

całkowita szerokość siatek pracujących w ściskaniu T

Dupp

-

szerokość górnej siatki pomiędzy blokami obciążonymi siłami rozciągającymi

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.