Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zagęszczenia węzłów

Ramka "Zagęszczenia węzłów" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń węzłów. Dodawanie (edycja) zagęszczenia węzłów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia w węzłach".

Zagęszczanie siatki elementów skończonych wokół węzłów jest ważnym elementem, pozwalającym na utworzenie odpowiedniej siatki elementów skończonych

Zagęszczenie węzłów można również definiować za pomocą myszki. Tryb wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Zagęszczenia węzłów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki  wprowadza węzeł. Dodawanie zagęszczenia węzłów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia w węzłach" ("New joint refinement").

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowane zagęszczenie węzła otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry  zagęszczenia w węźle", pozwalające na modyfikację jego parametrów

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na zagęszczenie węzła otwiera okno dialogowe usuwania zagęszczenia węzła - akceptacja tej operacji usunie wybrane zagęszczenie węzła.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na zagęszczenie węzła, spowoduje zaznaczenie wybranego otworu. Zagęszczenie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku zagęszczeń (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane zagęszczenia węzłów można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Zagęszczenia węzłów"

Okno dialogowe "Nowe zagęszczenia w węzłach"