Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność podłoża z odpływem

Jedno z następujących podejść jest dostępne do oceny poziomej nośności gruntu przy założeniu warunku z odpływem:

  • standardowa analiza
  • zgodnie z CSN 731001 "Základová půda pod plošnými základy" zatwierdzone 8.6. 1987
  • zgodnie z polską normą PN-81 B - 03020 "Grunty budowlane, Bezpośrednie posadowienie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie" od roku 1982
  • zgodnie z normą indyjską IS:6403-1981 "Przepisy techniczne do wyznaczania nośności fundamentów płytkich " od roku 1981
  • zgodnie z EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Projektowanie konstrukcji geotechnicznych - Część 1: Zasady ogólne"
  • zgodnie z NCMA Segmentowe ściany oporowe - instrukcja, drugie wydanie
  • zgodnie z normą chińską GB 50007-2002
  • zgodnie z normą rosyjską SNiP 2.02.01-83
  • zgodnie z normą duńską DS/EN 1997-1 DK NA:2013.

Wszystkie podejścia wykorzystują współczynniki według Brinch’a - Hansen’a (patrz analiza standardowa) w celu uwzględnienia nachylonej powierzchni gruntu i nachylonego dna fundamentu.

Zakładając warunek z odwodnieniem podczas budowy, grunt pod fundamentem bezpośrednim deformuje się, łącznie z odkształceniem pod wpływem naprężeń ścinających i objętościowych. W takim przypadku, wytrzymałość gruntu przyjmuje się w efektywnych wartościach kąta tarcia wewnętrznego φef oraz efektywnej spoistości cef. Zakłada się również, że istnieje naprężenie efektywne w gruncie równe naprężeniu całkowitemu (stan skonsolidowany). Efektywne parametry φefcef reprezentują szczytowe parametry wytrzymałości.

Za względu na fakt, że wybór warunków z odpływem zależy od kilku czynników (stopień obciążenia, przepuszczalność gruntu, stopień nasycenia oraz stopień przekonsolidowania), obowiązkiem projektanta jest zadecydowanie, czy parametry efektywne powinny być używane w zależności od rozwiązywanego problemu.