Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność podłoża z odpływem

W warunkach z odpływem, dostępne są do wyboru następujące podejścia do oceny poziomej nośności fundamentu:

 • analiza standardowa
 • zgodnie z CSN 731001 "Podłoże fundamentowe pod fundamentami bezpośrednimi" zatwierdzone 8.6. 1987
 • zgodnie z polską normą PN-81 B-03020 "Grunty budowlane, Bezpośrednie posadowienie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie" od roku 1982
 • zgodnie z normą indyjską IS:6403-1981 "Przepisy techniczne do wyznaczania nośności fundamentów płytkich " od roku 1981
 • zgodnie z EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Projektowanie konstrukcji geotechnicznych - Część 1: Zasady ogólne"
 • zgodnie z NCMA Segmentowe ściany oporowe - instrukcja, drugie wydanie
 • zgodnie z normą chińską GB 50007-2002
 • zgodnie z normą rosyjską SNiP 2.02.01-83 (SP22.13330.2016)
 • zgodnie z normą duńską DS/EN 1997-1 DK NA:2013.
 • według normy DPWH "Wytyczne projektowe, kryteria i normy: Tom 2C – Rozpoznanie geologiczne i geotechniczne - Załącznik G: Wzory geotechniczne"
 • według Meyerhofa
 • według Vesica
 • zgodnie z normą niemiecką DIN 4017
 • zgodnie z normą hiszpańską CTE DB SE-C
 • zgodnie z normą NZ B1/VM4
 • azgodnie z normą Rosyjską SP22.13330.2016

Wszystkie podejścia (za wyjątkiem normy niemieckiej 4017 i normy hiszpańskiej CTE DB SE-C) wykorzystują współczynniki według Brinch’a - Hansen’a (patrz analiza standardowa) w celu uwzględnienia nachylonej powierzchni gruntu i nachylonego dna fundamentu.

Zakładając warunek z odwodnieniem podczas budowy, grunt pod fundamentem bezpośrednim deformuje się, łącznie z odkształceniem pod wpływem naprężeń ścinających i objętościowych. W takim przypadku, wytrzymałość gruntu przyjmuje się w efektywnych wartościach kąta tarcia wewnętrznego φef oraz efektywnej spoistości cef. Zakłada się również, że istnieje naprężenie efektywne w gruncie równe naprężeniu całkowitemu (stan skonsolidowany). Efektywne parametry φefcef reprezentują szczytowe parametry wytrzymałości.

Za względu na fakt, że wybór warunków z odpływem zależy od kilku czynników (stopień obciążenia, przepuszczalność gruntu, stopień nasycenia oraz stopień przekonsolidowania), obowiązkiem projektanta jest zadecydowanie, czy parametry efektywne powinny być używane w zależności od rozwiązywanego problemu.

Podczas analiz sejsmicznych, program przeprowadza obliczenia nośności z uwzględnieniem i bez uwzględnienia oddziaływań sejsmicznych. Wynikająca z tych obliczeń nośność fundamentu jest mniejszą z dwóch wyznaczonych wartości.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.