Program:
Język:

Opór pobocznicy pala

Opór pobocznicy pala w gruntach niespoistych wyraża następujący wzór:

gdzie:

Kj

-

współczynnik bocznego parcia gruntu w j-tej warstwie

σef, j

-

efektywna nośność gruntu w j-tej warstwie

δj

-

kąt tarcia na powierzchni pala (między materiałem pala i otaczającym gruntem w j-tej warstwie)

Asj

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

Współczynnik bocznego parcia gruntu K jest obliczany wstecznie przez program, jednakże, jego wartości można modyfikować ręcznie w oknie dialogowym "Dodaj nowy grunt".

Dla gruntów spoistych obowiązuje następujący wzór:

gdzie:

α j

-

współczynnik tarcia na pobocznicy w j-tej warstwie

cu, j

-

spójność w j-tej warstwie w warunkach bez odpływu

Asj

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.