Program:
Język:

Bierne parcie gruntu - teoria Coulomba

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

efektywne, pionowe naprężenie geostatyczne

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu wg Coulomb

c

-

spójność gruntu

Współczynnik biernego parcia gruntu Kp wyznaczany jest z:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Pionowe σpx i poziome σpz składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane z:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.