Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność pozioma - metoda Bromsa

Nośność pozioma pala sprawdzana jest w ramce "Nośność pozioma". Istnieje możliwość wykonania dowolnej liczby obliczeń. Obliczenie można przeprowadzić dla poszczególnych zdefiniowanych obciążeń, w tym także obciążenia przemieszczeniowego lub też program automatycznie wybierze najbardziej niekorzystne obciążenie (opcja dostępna na liście rozwijanej zdefiniowanych obciążeń). Przy definiowaniu obciążenia przemieszczeniowego niezbędne jest określenie warunków brzegowych w poziomie głowicy pala (przemieszczenie i obrót).

Dla pali żelbetowych, program wymaga zdefiniowania średnicy i liczby prętów zbrojeniowych oraz grubości otuliny zbrojenia, które decydują o sztywności pala na zginanie.

Parametrami wejściowymi do obliczeń nośności poziomej palacharakterystyki materiałowe pala (moduł sprężystości oraz wytrzymałość danego materiału), geometria pala (długość pala l oraz jego średnica d) a także oczywiście obciążenie pala siłą tnącą i momentem zginającym.

W przypadku prowadzenia obliczeń z zastosowaniem metody Bromsa program pomija zdefiniowane wcześniej warstwy gruntu i sprawdza nośność poziomą pojedynczego pala wyłącznie dla gruntu zdefiniowanego w ramce "Nośność pozioma". Parametry gruntu dla tego obliczenia definiowane są odpowiednio dla różnych rodzajów gruntu:

  • spoiste - należy zdefiniować spójność całkowitą bez odpływu cu, moduł rekacji podłoża kh, współczynnik nośności przekroju γk oraz współczynnik redukcji nośności γQu.
  • niespoiste - wymagane jest zdefiniowanie efektywnego kąta tarcia wewnętrznego gruntu φ, ciężaru objętościowego gruntu γ a także współczynnika reakcji podłoża nh, współczynnika nośności przekroju γk oraz współczynnika redukcji nośności γQu.

W dalszej części ramki istnieje możliwość zdefiniowania kryteriów typu pala:

  • domyślny - w tym przypadku współczynnik sztywności pala β*l lub odpowiednio η*l wyznaczany jest przez program automatycznie.
  • użytkownika - opcja ta pozwala użytkownikowi na własne zdefiniowanie współczynnika sztywności pala β*l lub odpowiednio η*l w celu sprawdzenia zarówno pali krótkich jak i średniej długości.

Sposób pracy głowicy pala może być zdefiniowany dwojako:

  • swobodna - obrót głowicy pala nie jest ograniczony
  • utwierdzona - obrót głowicy pala jest wówczas zablokowany. Są to zwykle przypadki pali pracujących w grupie.

Współczynnik redukcji nośności przekroju γk służy do redukowania nośności giętnej Mu.

Współczynnik redukcji nośności γQu pozwala zredukować całkowitą wartość nośności poziomej pojedynczego pala Qu.

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest hnośność pozioma pojedycznego pala Qu oraz wartość przemieszczenia pala w poziomie terenu u.

Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników obliczeń.

Wyniki analizy są wyświetlane w prawej części pulpitu. Sposób wizualizacji wyników może być skonfigurowany w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność pozioma" - metoda Bromsa