Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rozkłady

Ramka "Rozkłady" służy do definiowania linii ogólnych lub linii położonych na powierzchni płyty. Dla odcinków (linii) możliwe jest wyświetlanie zmiennych (przemieszczenia, momenty, obroty), dla dowolnych stanów obciążeniowych, kombinacji SO (stanów obciążeniowych) lub jeśli zachodzi potrzeba - zmiennych do wymiarowania (przekroje zbrojenia, wyliczane zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy).  

Ramka "Rozkłady" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych odcinków (linii). Dodawanie (edycja) wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe rozkłady". Okno służy do specyfikacji sposobu definiowania (odcinek, linia), współrzędnych pierwszego i ostatniego punktu oraz wyboru stanu obciążeniowego, kombinacji czy wymiarowania, dla którego należy wyświetlić wyniki.

W ramce wyświetlane są:

-

Rozkłady ogólne

Rozkłady ogólne (diagramy) na dowolnych odcinkach (liniach)

-

Rozkłady na belkach

Jeśli belka jest przypisana do linii, możliwe jest wyświetlnie rozkładów (diagramów) innych wielkości (siła ścinania V3, moment zginający M2, moment skręcający M1)

-

Rozkłady na liniach podpartych

Jeśli linia jest podparta, możliwe jest wyświetlenie rozkładów (diagramów) innych wielkości (pionowej reakcji rz, reakcji  momentu rm, t).

Rozkłady można również definiować za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania aktywowany jest klknięciem odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Rozkłady". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki definiuje lokalizację rozkładu.

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowany rozkład otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry rozkładu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na rozkład otwiera okno dialogowe usuwania rozkładu - akceptacja tej operacji usunie wybrany rozkład.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na rozkład spowoduje zaznaczenie wybranego rozkładu. Rozkład ten zostanie jednocześnie zaznaczony na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku rozkładów (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane rozkłady można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Rozkłady"

Okno dialogowe "Nowy rozkład"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.