Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Rodzaj podłoża - EN 1998-1

Rodzaj podłoża odzwierciedla wpływ warunków lokalnych na obciążenia sejsmiczne. Zgodnie z normą EN 1998-1 wyróżniamy następujące typy: A - E, S1 i S2 o właściwościach podanych w poniższej tabeli.Rodzaj podłoża z punktu widzenia obciążenia sejsmicznego zgodnie z EN 1998-1:

Typ podłoża

Opis profilu stratygraficznego

Parametry

Vs, 30

NSPT [uderzenia/30 cm]

cu [kPa]

A

Skała lub inna skalna formacja geologiczna, zawierająca co najwyżej 5 m słabszego materiału na powierzchni.

> 800

-

-

B

Osady bardzo zagęszczonego piasku, żwiru lub bardzo zwięzłej gliny, o miąższości co najmniej kilkudziesięciu metrów, charakteryzujące się stopniowym wzrostem parametrów mechanicznych wraz z głębokością.

360 - 800

> 50

> 250

C

Głębokie osady zagęszczonego lub średnio zagęszczonego piasku, żwiru lub zwięzłej gliny o miąższości od kilku do wielu setek metrów.

180 - 360

15 - 50

70 - 250

D

Osady luźnych do średnio zagęszczonych gruntów niespoistych (z lub bez warstw gruntów spoistych, miękkoplastycznych), lub z dominujących gruntów spoistych od miękko do twardoplastycznych.

< 180

< 15

< 70

E

Profil gruntu składający się z powierzchniowej wartswy aluwialnej z wartościami vs typu C lub D i zmiennej miąższości od około 5 m do 20 m, pokrywającej materiał (grunt) sztywniejszy vs > 800 m/s.

S1

Osady składające się z lub zawierające warstwę o miąższości minimalnej 10 m, miękkoplastycznych iłów/pyłów o wysokim wskaźniku plastyczności (PI > 40) i dużej zawartości wody.

< 100

(orientacyjnie)

-

10 - 20

S2

Osady gruntów podatnych na upłynnienie, wrażliwych iłów, lub innych dowolnych gruntów nie zawartych w typach A - E lub S1.

Literatura:

EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, (2006).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.