Program:
Język:

Status otworu

Status otworu określa zależność pomiędzy oryginalnym "Profilem gruntu" i "Otworem". Nie ma konieczności znajomości statusu otworu przy generowaniu modelu geologicznego, informacja ta jest natomiast przydatna w celu lepszego zrozumienia wykonanych modyfikacji modelu.

Ramka Model geologiczny - Bstatus otworu

Otwory mogą mieć przypisane trzy różne statusy:

Oryginalny - otwór generowany jest na podstawie "profilu gruntu" i odpowiada jego profilowi geologicznemu (co oznacza ten sam grunt na tej samej głebokości). Warstwy zlokalizowane poniżej całkowitej długości profilu gruntu nie wpływają na status otworu. Otwór może mieć dowolną liczbę warstw gruntu o zerowej miąższości - status otworu pozostaje w tym przypadku również bez zmian "oryginalny".

Zmodyfikowany - otwór utworzony jest na podstawie profilu gruntu, ale jego profil geologiczny został zmodyfikowany - poprzez zmianę gruntów lub miąższości warstw.

Nowy – otwór utworzony był oddzielnie, nie ma związku z badaniami ani profilami gruntu. Taki otwór można w dowolnym momencie usunąć z modelu.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.