Program:
Język:

Metoda Meyerhofa (SPT)

Poniższe rozwiązanie wykorzystuje teorię Meyerhofa, w której nośność podłoża gruntowego pod fundamentem wyrażona jest w postaci:

Przy stosowaniu tej metody zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS = 3.

gdzie:

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

N

-

średnia liczba uderzeń SPT mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 1,5*bef poniżej poziomu posadowienia

bef

-

szerokość efektywna fundamentu

Cw1,Cw2

-

współczynniki wpływu ZWG

d

-

głębokość posadowienia

Ri

-

współczynnik wpływu nachylenia obciążenia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

W nawodnionych piaskach drobnych lub pylastych, zmierzona liczba uderzeń SPT Ni > 15 powinna być skorygowana w następujący sposób:

Powyższa korelacja może być wykonana automatycznie w ramce "Obliczenia".

Współczynniki wpływu ZWG Cw1 oraz Cw2 określa się następująco:

hGWT = 0 (woda równo z powierzchnią terenu) -> Cw1 = Cw2 = 0,5

hGWT = d (woda w poziomie posadowienia) -> Cw1 = 0,5; Cw2 = 1

hGWT > d + 1,5*bef -> Cw1 = Cw2 = 1

gdzie:

hGWT

-

zagłębienie zwierciadła wody gruntowej pod powierzchnią terenu

Wartości pośrednie Cw1 i Cw2 są interpolowane.

Współczynnik nachylenia obciążenia Ri jest interpolowany zgodnie z następującą tabelą:

H/V

Ri

d/bef = 0

d/bef = 1

d/bef = 5

0,10

0,75

0,8

0,85

0,15

0,65

0,75

0,80

0,20

0,55

0,65

0,70

0,25

0,50

0,55

0,65

0,30

0,40

0,50

0,55

0,35

0,35

0,45

0,50

0,40

0,30

0,35

0,45

0,45

0,25

0,30

0,40

0,50

0,20

0,25

0,30

0,55

0,15

0,20

0,25

0,60

0,10

0,15

0,20

gdzie:

H

-

składowa pozioma siły wypadkowej

V

-

składowa pionowa siły wypadkowej

Metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku, gdy H/V > 0,6.

Wpływ nachylenia terenu i nachylenia podstawy fundamentu uwzględniany jest tak samo jak w metodzie metodzie Schmertmanna.

Literatura:

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.