Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wymiarowanie makroelementu

Ramka "Wymiarowanie makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych makroelementów. Edycja parametrów zbrojenia (można modyfikować - kierunek zbrojenia i odległość środka ciężkości  zbrojenia dolnego i górnego od krawędzi płyty), wykonywana jest w oknie dialogowym "Edytuj parametry wymiarowania makroelementu".

Podczas wykonywania wymiarowania, program generuje podane poniżej wartości. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z normą określoną w zakładce "Materiały i normy". 

Wymiarowanie makroelementów można definiować również za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Wymiarowanie makroelementów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowany makroelement otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry wymiarowania makroelementu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na wymiarowanie makroelementu spowoduje zaznaczenie wybranego wymiarowania. Wymiarowanie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku wymiarowań makroelementów  (na przykład kasowanie).

Wymiarowanie makroelementów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Wimiarowanie makroelementu"

Okno dialogowe "Edytuj parametry wimiarowania makroelementu"