Program:
Język:

Procedura Ko

Procedura Ko jest metodą umożliwiającą obliczanie naprężenia geostatycznego (1faza), gdy niezbędne jest uwzględnienie konkretnego stosunku między pionową i poziomą składową naprężenia.  Na przykład, dla gruntów prekonsolidowanych, rzeczywiste naprężenie poziome może osiągać znacznie wyższe wartości niż występujące w normalnie skonsolidowanych gruntach.

W przypadku obliczeń standardowych, początkowe naprężenie określane jest za pomocą metody elementów skończonych. Nieliniowe modele materiałowe mogą być stosowane w celu uwzględnienia rozwoju ewentualnych powierzchni zniszczenia, już w 1. fazie obliczeń. W przypadku odpowiedzi sprężystej zależność składowej pionowej σz i poziomej σx naprężenia opisuje wzór:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie normalne

σx

-

poziome naprężenie normalne

ν

-

współczynnik Poissona

Ten rodzaj obliczeń może prowadzić do uzyskania odkształceń plastycznych.  

Procedura Ko prowadzi do uzyskania wyłącznie odkształceń sprężystych. Naprężenie poziome w 1. fazie budowy określa wzór:

gdzie:

Ko

-

współczynnik naprężenia poziomego w spoczynku zdefiniowany przez użytkownika

σz

-

pionowe naprężenie normalne

σx

-

poziome naprężenie normalne

Współczynnik Ko jest przyjmowany jako parametr gruntu. Jeżeli wartość parametru Ko nie zostanie określona, to można uzyskać ją ze wzoru:

Uzyskiwane naprężenia mogą jednakże naruszać warunek plastyczności w 2. fazie budowy, w przypadku zastosowania nieliniowych modeli materiałowych. Iteracja równowagi jest wtedy wykonywana nawet jeśli w 2. fazie nie występują żadne zmiany.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.