Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dowolny kształt grupy pali

Definiowanie dowolnego kształtu grupy pali w nowym zadaniu

W programie dostępne są dwie metody definiowania własnego kształtu grupy pali:

1. Definiowanie dowolnego kształtu grupy pali za pomocą punktów

Przyciśnięcie na pasku narzędzi ikony definiowania dowolnego kształtu grupy pali (rysunek poniżej) spowoduje wyczyszczenie pulpitu i pojawienie się tabeli definiowania współrzędnych pali. Minimalna liczba zdefiniowanych w ten sposób pali wynosi 3 (w przypadku gdy zdefiniowano mniejszą liczbę pali program wyświetla informację o błędzie).

Ramka "Konstrukcja" - nowe zadanie

Przyciśnięcie przycisku "Dodaj" otworzy okno dialogowe "Nowy punkt", w którym definiowane są współrzędne środków poszczególnych pali. Istnieje także możliwość definiowania pali bezpośrednio na pulpicie poprzez klikanie myszką.

Ramka "Konstrukcja" - definiowanie dowolnego kształtu grupy pali za pomocą punktów

Zdefiniowane punkty dodawane są do listy wyświetlanej w formie tabelarycznej. Punkty zawarte w tabeli można edytować lub usuwać korzystając odpowiednio z przycisków "Edytuj" lub "Usuń". Punkty można także modyfikować (w odpowiednim trybie graficznym) bezpośrednio na pulpicie. Po wybraniu ikony zdefiniowane wcześniej punkty można przesuwać myszką na pulpicie.

Ramka "Konstrukcja" - edycja punktów

Minimalna dozwolona w programie liczba pali w grupie wynosi 3. W przypadku wystąpienia błędów w trakcie definiowania grupy pali (przekroczenie maksymalnego dozwolonego rozstawu pali, przecinanie się pali, itp) program sprawdza geometrię i pokazuje komunikat o błędzie. W takim przypadku, należy poprawić definiowanie poprzez korektę lokalizacji pali.

Ramka "Konstrukcja" - informacje o błędach definiowania własnego kształtu grupy pali

2. Definiowanie własnego kształtu grupy pali z zastosowaniem generatora własnego kształtu

Istnieje możliwość wykorzystania istniejącego (predefiniowanego) schematu geometrii konstrukcji i jej wymiarów do definiowania własnego kształtu grupy pali, w tym celu należy przycisnąć przycisk "Generuj własny kształt". Nowo wygenerowane punkty można następnie modyfikować, a także edytować własny kształt oczepu pali.

Ramka "Konstrukcja" - definiowanie kształtu grupy pali z zastosowaniem generatora własnego kształtu

Wygląd ramki zmienia się podobnie jak w pierwszym wariancie definiowania własnego kształtu grupy pali. Od tej chwili można dalej modyfikować kształt konstrukcji w taki sam sposób jak opisano powyżej.

Ramka "Konstrukcja" - wygląd ramki po zdefiniowaniu punktów

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.