Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Otwory

Ramka "Otwory" ("Openings") zawiera tabelę z listą zdefiniowanych otworów. Dodawanie (edycja) otworów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe otwory" ("New openings").

Otwory można również definiować za pomocą myszki. Tryb wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Otwory" ("Openings"). Dostępne są podane poniżej opcje: 

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na linie wprowadza otwory. Dodawanie otworów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe otwory".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowany otwór otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry otworu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na makroelement otwiera okno dialogowe usuwania otworu - akceptacja tej operacji usunie wybrany otwór.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na otworze, spowoduje zaznaczenie wybranego otworu. Otwór ten zostanie jednocześnie zaznaczony na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku otworów (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane otwory można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Otwory"