Program:
Język:

Woda

Wody gruntowe można w programie wprowadzać z użyciem trzech opcji:

  • Zwierciadło wód gruntowych można zdefiniować jako ciągłą warstwę poniżej i poniżej i powyżej poziomu terenu. W takim przypadku, program automatycznie dostosuje ciężar gruntu poniżej zwierciadła wody gruntowej
  • Wartości ciśnienia porowego definiowane w postaci izolinii. Definiowanie izolinii jest identyczne jak definiowanie warstw. Wartości ciśnienia porowego wstawiane są do tabeli “Lista warstw ciśnienia porowego” po lewej stronie w dolnej części ekranu. Wartości pomiędzy izoliniami określane są przez interpolację liniową.
  • Współczynnik ciśnienia porowego ru reprezentuje stosunek ciśnienia porowego i naprężenia geostatycznego w gruncie. Wartości współczynnika ru są definiowane dla poszczególnych izolinii. Pierwsza izolinia zawsze pokrywa się z powierzchnią terenu. Pozostałe izolinie wprowadzane są w taki sam sposób jak elementy kontaktowe między poszczególnymi warstwami gruntu. Wartości wstawiane są do tabeli “Lista warstw ciśnienia porowego” po lewej stronie w dolnej części ekranu. Wartości pomiędzy izoliniami określane są przez interpolację liniową.

Przy wprowadzaniu wartości ciśnienia porowego lub wartości współczynnika ru przyjmuje się założenie, że ciężar objętościowy gruntu w całym ośrodku jest równy ciężarowi objętościowemu γ niezależnie od wartości ciśnienia porowego lub współczynnika ru. 

Najprostszym sposobem zdefiniowania wody jest wrysowanie rozkładu ciśnienia porowego w oknie wyniku.

Zdefiniowane warstwy wody gruntowej mogą być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Wizualizacja ciśnienia porowego

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.