Program:
Język:

Generator kombinacji SGN

Okno dialogowe "Generator kombinacji - kombinacja 1. rzędu" umożliwia zbiorcze tworzenie kombinacji stanów obciążeniowych w oparciu o zdefiniowane zasady tworzenia kombinacji. Zgodnie z treścią normy EN 1990 liczba generowanych kombinacji może być stosunkowo duża, co w ekstremalnych przypadkach może znacznie spowolnić proces obliczeniowy. Z tego względu informacja o oczekiwanej liczbie kombinacji do wygenerowania jest pokazywana w prawym dolnym rogu okna. Dlatego przed rozpoczęciem generowania użytkownik może sprawdzić ile kombinacji zostanie wygenerowanych i ewentualnie skorygować warunki generacji. Górna część okna służy do definiowania warunków generowania kombinacji; dolna część zawiera różne ustawienia generatora.

Okno dialogowe "Generator kombinacji - kombinacja 1.rzędu"

Współdziałające stany obciążeniowe i grupy

W tej części można łączyć stany obciążeniowe, które będą pojawiać się w kombinacjach zawsze razem. Obciążeń stałych i zmiennych nie można łączyć w jedną grupę. Jeżeli w Parametrach Generatora zaznaczymy pole Wszystkie obciążenia stałe zawsze w kombinacji, to tworzenie grup obciążeń stałych nie wpłynie na ich obecność w kombinacjach, ponieważ każda wygenerowana kombinacja będzie zawsze zawierać wszystkie stałe stany obciążeniowe. W takim przypadku, łączenie stałych stanów obciążeniowych wpłynie tylko na uwzględnienie korzystnego/niekorzystnego oddziaływania stanów obciążeniowych pod warunkiem, że nie zaznaczono pola Obciążenia stałe oddziałują tylko w sposób niekorzystny.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Wzajemnie współdziałające stany obciążeniowe

Wykluczone współdziałanie stanów obciążeniowych

W tej części można określić, które stany obciążeniowe nie powinny pojawiać się razem w kombinacji. Wybrane przypadki lub połączone grupy można wzajemnie wykluczyć niezależnie od rodzaju stanu obciążeniowego. Do definiowania grup, które będą wykluczone służą dwie opcje:

Wzajemne wykluczenie

-

Do jednej grupy można wprowadzić wybraną liczbę stanów obciążeniowych. W takim przypadku program nie wygeneruje żadnej kombinacji zawierającej co najmniej dwa stany obciążeniowe z tej grupy.

Wykluczenie parami

-

Opcję można wykorzystać, jeżeli niezbędne jest utworzenie dużej liczby wykluczających grup dwóch rodzajów, gdzie jeden stan obciążeniowy jest ten sam (np. wykluczenie wariantów zespołów obciążeń stałych i wszystkich przypadków obciążeń użytkowych). Stan obciążeniowy przeznaczony do wykluczenia wybieramy najpierw w pierwszej kolumnie. Druga kolumna służy wtedy do wybrania żądanej liczby stanów obciążeniowych, potrzebnych do stworzenia wykluczających grup.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Wykluczone współdziałanie stanów obciążeniowych

Stany obciążeniowe i grupy działające jako wiodące obciążenie zmienne

Ta część jest dostępna tylko wtedy, gdy uwzględnione jest definiowanie obciążeń wg normy EN 1990 (wyboru normy należy dokonać w zakładce "Materiały i normy"). Jeżeli wybrany został tryb automatyczny, to każde obciążenie zmienne jest traktowane w tworzonych kombinacjach jako wiodące. Jeżeli tryb ten jest wyłączony, to można ręcznie korygować listę wiodących obciążeń zmiennych. Można, na przykład, usunąć żądany stan obciążeniowy z listy, tak aby nie był uwzględniany jako wiodący stan obciążeniowy w kombinacjach. Jeśli do listy dodana zostanie nowa pozycja obejmująca więcej stanów obciążeniowych, to wszystkie stany obciążeniowe będą traktowane jak wiodące obciążenia zmienne w tych kombinacjach, w których występują wspólnie.

Okno dialogowe "Generator kombinacji" - Stany obciążeniowe i grupy działające jako obciążenie zmienne

Parametry generatora (parametry, które można definiować w dolnej części okna dialogowego)

Lista rozwijana "Kombinacje początkowe"

Zachowaj kombinacje początkowe

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program doda nowe kombinacje, utworzone zgodnie z podanymi zasadami do kombinacji początkowych.

Usuń wszystkie kombinacje

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie wszystkie kombinacje początkowe i zastąpi je nowymi.

Usuń wygenerowane kombinacje

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie starsze kombinacje i doda nowe, utworzone zgodnie z podanymi zasadami.

Usuń wszystkie kombinacje aktualnego rodzaju

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie wszystkie kombinacje danego rodzaju i zastąpi je nowymi.

Usuń wszystkie wygenerowane kombinacje aktualnego rodzaju

-

Po wciśnięciu przycisku “Generuj” program usunie starsze kombinacje danego rodzaju i doda nowe, utworzone zgodnie z podanymi zasadami.

Lista rozwijana "Generuj kombinacje"

Na podstawie normy EN 1990 można wybrać następujące rodzaje wygenerowanych kombinacji obciążeń:

Podstawowa

-

Generuje podstawowe kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenie 6.10 z normy EN 1990.

Alternatywna

-

Generuje kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenia 6.10a i 1.10b z normy EN 1990. Ten wariant generuje dwukrotnie większą liczbę kombinacji, ale zapewnia lepsze wyniki.

Wyjątkowa

-

Generuje przypadkowe kombinacje dla stanu granicznego nośności w oparciu o wyrażenie 6.11 z normy EN 1990. Można zdefiniować wyjątkowy stan obciążeniowy, który wystąpi w kombinacjach wyjątkowych. Należy również zdecydować, czy do redukcji wiodącego obciążenia zmiennego użyty zostanie współczynnik ψ1 czy ψ2.

Obciążenia stałe oddziałują tylko w sposób niekorzystniy

Jeżeli nie zaznaczymy tego ustawienia, program stworzy wszystkie możliwe kombinacje, w których uwzględnione zostanie wprowadzenie wszystkich wariantów korzystnych i niekorzystnych oddziaływań obciążeń stałych.

Wszystkie obciążenia stałe zawsze w kombinacji

Jeżeli nie zaznaczymy tego ustawienia, program stworzy kombinacje, w których uwzględnione zostanie wprowadzanie kolejno wszystkich oddziaływań obciążeniowych do kombinacji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.