Program:
Język:

Obliczanie modułu reakcji poziomej podłoża gruntowego Er

Wartość modułu reakcji poziomej gruntu można określić znając wartość modułu presjometrycznego Em oraz współczynnika αp:

gdzie:

Em

-

moduł presjometryczny (Menarda) [MPa]

αp

-

współczynnik rodzaju gruntu (zob. tabelę poniżej)

Wartości referencyjne Em i Plim

Grunty

Em[Mpa]

Plim [MPa]

niespoisty

luźny

0 - 3,5

0 - 0,5

średnio zagęszczony

3,5 - 12

0,5 - 1,5

zagęszczony

12 - 22,5

1,5 - 2,5

bardzo zagęszczony

> 22,5

> 2,5

spoiste

płynny

0 - 2,5

0 - 0,2

plastyczny

2,5 - 5

0,2 - 0,4

twardoplastyczny

5 - 12

0,4 - 0,8

półzwarty

12 - 25

0,8 - 1,6

zwarty

> 25

>16

Wartości współczynnik reologicznego αp dla różnych warunków gruntowych

Rodzaj gruntu

Torf

Ił, pył

Osadowy

Piasek

żwir i pospółka

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

Em / Plim

αp

prekonsolidowane

1

> 16

1,0

> 14

0,67

> 12

0,5

> 10

0,33

normalnie skonsolidowane

1

9 - 16

0,67

8 - 14

0,5

7 - 12

0,33

6 - 10

0,25

nieskonsolidowane

-

7 - 9

0,5

5 - 8

0,5

5 - 7

0,33

-

0,25

Literatura:

Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (table 2.29 a 2.30).

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.