Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Dowolny/własny kształt ściany

Definiowanie dowolnego/własnego kształtu ściany w nowym zadaniu

Program umożliwia zdefiniowanie dowolnego kształtu ściany dwiema metodami:

1. Definiowanie dowolnego/własnego kształtu ściany za pomocą punktów

Wciśnięcie ikony ze znakiem zapytania na pasku narzędzi "Schemat geometrii ściany", spowoduje utworzenie prostokątnego kształtu oraz pierwszego punktu konstrukcji [0,0]. Minimalna liczba punktów niezbędnych do narysowania własnego kształtu ściany wynosi 3 (w przypadku zdefiniowania mniejszej liczby punktów pojawi się komunikat o błędzie).

Ramka "Geometria" - nowe zadanie

Wykorzystując przycisk "Dodaj", otwierający okno dialogowe "Nowy punkt", mozna dodać więcej punktów geometrii (istnieje także możliwość dodawania punktów poprzez bezpośrednie klikanie myszką na pulpicie).

Ramka "Geometria" - własny kształt ściany definiowany za pomocą punktów

Definiowane punkty zapisywane są w tabeli, w której mogą być następnie edytowane, uzupełniane o kolejne wstawiane pomiędzy nimi oraz usuwane za pomocą odpowiednich przycisków "Edytuj", "Wstaw" i "Usuń". Punkty mogą być również modyfikowane odpowiednio poprzez klikanie na nie na pulpicie w odpowiednim trybie, w tym także przesuwane bezpośrednio myszką na pulpicie po wybraniu specjalnej, służącej do tego celu ikony .

Ramka "Geometria" - edycja punktów

Maksymalne dozwolone nachylenie podstawy fundamentu wynosi 45°. W przypadku zdefiniowania błędnego nachylenia, lub gdy zdefiniowane linie geometrii przecinają się, program sprawdza powstałą geometrię i ostrzega użytkownika o błędzie. W takiej sytuacji geometria musi być poprawiona.

Ramka "Geometria" - komunikat błędu definiowania punktów

2. Definiowanie dowolnego/własnego kształtu ściany z wykorzystaniem generatora kształtu własnego

Konstrukcja zdefiniowana z wykorzystaniem jednego ze schematów wraz z jej wymiarami mogą być pobrane do definiowania własnego kształtu konstrukcji poprzez przyciśnięcie przycisku "Generuj własny kształt". Następnie można modyfikować wygenerowane w ten sposób nowe punkty oraz edytować wygenerowany kształt ściany.

Ramka "Geometria" - Definiowanie własnego kształtu ściany z wykorzystaniem generatora kształtu

Wygląd ramki zmienia się wówczas na taki, jak w pierwszym przypadku - generowania kształtu dowolnego za pomocą punktów. Wygląd (kształt) konstrukcji można wtedy modyfikować w sposób opisany wcześniej.

Ramka "Geometria" - wygląd ramki po zdefiniowaniu punktu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.