Program:
Język:

Siła tnąca w gwoździu

Podczas sprawdzania nośności gwoździ na ścinanie, powierzchnia poślizgu przyjmowana jest w miejscu maksymalnego zagłębienia warstwy zwietrzałej. Siła tnąca Fs wyznaczana jest na podstawie sił oddziałujących na blok gruntu

Siła tnąca w gwoździu

gdzie:

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

W

-

ciężar bloku gruntu

Fnail

-

siła w gwoździu

Fw

-

siła wynikająca z przepływu wody

lv

-

rozstaw pionowy

lh

-

rozstaw poziomy

t

-

miąższość warstwy zwietrzałej

ω

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie gwoździ

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego warstwy zwietrzałej

c

-

spójność warstwy zwietrzałej

A

-

powierzchnia podstawy bloku

W przypadku, gdy uwzględniany jest przepływ wody, program przeprowadza analizę z uwzględnieniem wody w całej warstwie zwietrzałej.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.