Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zagęszczenia makroelementów

Ramka "Zagęszczenie makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń makroelementów. Dodawanie (edycja) zagęszczenia makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia makroelementów".

Zagęszczanie siatki elementów skończonych makroelementów jest ważnym elementem, pozwalającym na utworzenie odpowiedniej siatki elementów skończonych

Zagęszczenie makroelementów można również definiować za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Zagęszczenie makroelementów". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na makroelement definiuje na nim zagęszczenie siatki. Dodawanie zagęszczenia makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia makroelementów".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowane  zagęszczenie makroelementu otwiera okno dialogowe "Edytuj parametry zagęszczenia makroelementu", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na zagęszczenie makroelementu otwiera okno dialogowe usuwania zagęszczenia makroelementu - akceptacja tej operacji usunie wybrane zagęszczenie makroelementu.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na zagęszczenie makroelementu, spowoduje zaznaczenie wybranego zagęszczenia makroelementu. Zagęszczenie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku zagęszczeń (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane zagęszczenia makroelementów można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Zagęszczenia makroelementów"

Okno dialogowe "Nowe zagęszczenia makroelementów"