Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Sondowanie SPT (Standard Penetration Test)

Wyniki sondowania SPT (Standard Penetration Test) prezentowane są w postaci liczby uderzeń N niezbędnej do wbicia urządzenia w grunt lub skałę na określoną głębokość. Głębokość ta nazywana jest interwałem głębokości penetracji d [m]. Wartość tego parametru zwyczajowo przyjmowana jest jako równa 0.3 m. Dla pewnych, szczególnych przypadków wartość ta może być modyfikowana.

Liczba uderzeń N mierzona podczas badania SPT korygowana jest ze względu na różnorodność dostępnych urządzeń badawczych oraz ze względu na wpływ ciężaru nadkładu gruntu w gruntach niespoistych. W obliczeniach stosowana jest skorygowana (skorelowana) wartość N60.

Skorygowana (skorelowana) liczba uderzeń N60 wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

Er

-

współczynnik energetyczny urządzenia badawczego [%]

N

-

liczba uderzeń zmierzona podczas badania SPT [-/0.3m]

CN

-

wsp. korekcyjny do naprężenia pionowego [-]

λ

-

współczynnik korekcyjny użytkownika [-]

Współczynnik energetyczny urządzenia Er [%] stanowi stosunek rzeczywistej energii Emeas i energii wyznaczonej Etheor młota. Nie ma konieczności stosowania współczynnika korelacyjnego dla standardowej sondy SPT (Mohr), ponieważ efektywność tej maszyny wynosi 60% i korelacja wykonywana jest do tej wartości (wykorzystywane są wartości mierzone w czasie badania SPT).

Korelacja CN do naprężenia pionowego σ´V - reprezentuje wpływ ciężaru nadkładu gruntu w piaskach. Przy czym nie należy stosować wartości współczynnika korekcyjnego CN większych niż 1.5 (według rekomendacji EN ISO 22476-3).

Tabela wbudowanych typów korelacji

Typ

Rodzaj konsolidacji

Zagęszczenie względne lp [%]

Współczynnik korelacji CN

Typ 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Normalnie skonsolidowane

40 - 60

Typ 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

60 - 80

Typ 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Prekonsolidowane

-

Typ 4 - EN ISO 22476-3

Normalnie skonsolidowane piaski

-

Typ 5 - FHWA (1998), Peck (1974)

-

-

gdzie:

σ´V

-

Pionowe naprężenie efektywne

Korelacja użytkownika λ [-] - reprezentuje stratę energii ze względu na długość sytemu żerdzi, wpływ średnicy odwiertu, a także wpływ urządzenia do pobierania prób.

Wynikiem sondowania SPT jest jego rozkład wykreślony w postaci wykresu. Opracowane wyniki sondowań SPT służą jako dane wejściowe do obliczeń w programie "Mikropal", metoda Bustamante.

Import sondowań SPT

Wyniki sondowań SPT można importować do programu wstawiając pliki w różnych formatach (np. *.TXT, *.CSV, *.XLSX, *.ODS).

Literatura:

CSN EN ISO 22476-3: Geotechnical investigation and testing - Field testing. Part 3: Standard penetration test, 2005.