Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Swobodne obciążenie powierzchniowe

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń powierzchniowych. 

Każde swobodne obciążenie powierzchniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego, a zdefiniowane przy użyciu punktów, może uzyskać dowolny kształt i lokalizację na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie (edycja) swobodnych obciążeń powierzchniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenia powierzchniowe”.  

Swobodne obciążenia powierzchniowe można definiować również za pomocą myszki. Tryb takiego wprowadzania jest aktywowany poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku narzędzi "Swobodne obciążenie powierzchniowe". Dostępne są podane poniżej opcje:

  • Dodaj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki definiuje punkty określające obciążaną powierzchnię. Parametry obciążenia definiowane są w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe".

  • Edytuj

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wcześniej zdefiniowane swobodne obciążenie powierzchniowe otwiera okno dialogowe "Edycja parametrów swobodnego obciążenia powierzchniowego", pozwalające na modyfikację jego parametrów.

  • Usuń

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na swobodne obciążenie powierzchniowe otwiera okno dialogowe usuwania swobodnego obciążenia powierzchniowego - akceptacja tej operacji usunie wybrane obciążenie powierzchniowe.

  • Wybierz

Kliknięcie lewego przycisku myszki na swobodne obciążenie powierzchniowe spowoduje zaznaczenie wybranego obciążenia. Obciążenie to zostanie jednocześnie zaznaczone na liście w tabeli. Opcja ta pozwala na jednoczesną edycję kilku swobodnych obciążeń powierzchniowych  (na przykład kasowanie).

Zdefiniowane swobodne obciążenia powierzchniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe"

Okno dialogowe "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe"