Program:
Język:

Obliczanie fundamentów (Fundament bezpośredni, Pale)

Obliczenia według EN 1997 wprowadzają różne współczynniki częściowe zgodnie z wybranym Podejściem obliczeniowym (DA).

Projektowanie konstrukcji według EN 1997-1 generalnie bazuje na teorii stanów granicznych.

Redukcja obciążeń (DA1, DA2, DA3):

Obciążenie oddziałujące na fundament przyjmowane jest jako wynik obliczeń konstrukcji powyżej fundamentu.

  • przypadki obciążeń są określane zgodnie z zasadami podanymi w EN 1990:2002
  • kombinacje przypadków obciążeń są określane zgodnie z zasadami podanymi w EN 1991

Wyniki obliczeń dla kombinacji stanowią dane wejściowe dla programów "Fundament bezpośredni" i "Pal".

obliczeniach uwzględniane są zarówno obciążenia obliczeniowe (analiza nośności, wymiarowanie zbrojenia) jak i charakterystyczne (analiza osiadania). W Podejściu obliczeniowym 1, obliczenia przeprowadzane są dla obydwu - zdefiniowanych obciążeń obliczeniowych (kombinacja 1) oraz zdefiniowanych obciążeń charakterystycznych (kombinacja 2).

Only the structure self-weigh or the weight of soil above footing is multiplied by the partial factors in the program. The specified design load must be determined in accord with the EN 1990 and EN 1991 standards - individual components of load must be multiplied by the corresponding partial factors - the program does not change the inputted load any further.

Przez współczynniki częściowe program mnoży tylko ciężar własny konstrukcji lub ciężar gruntu nad fundamentem. Obciążenie obliczeniowe, wprowadzane do obliczeń winno być określone zgodnie z normami EN 1990 i EN 1991 - poszczególne składowe obciążenia należy przemnożyć przez odpowiednie współczynniki częściowe - program nie wykonuje żadnych zmian na zdefiniowanej wartości obciążenia

Redukcja materiałów (DA1, DA3):

Parametry gruntu są automatycznie redukowane z użyciem odpowiednich współczynników częściowych.

Redukcja obciążenia (DA2) dla pali (DA1, DA2, DA3):

Program "Pal" przyjmuje współczynniki częściowe w zależności od rodzaju pala (wiercony, wbijany, CFA). Okno służy do definiowania wszystkich współczynników częściowych. Do obliczeń są następnie przyjmowane współczynniki częściowe w zależności od rodzaju pala wybranego w ramce “Geometria”. Analiza pala wyciąganego zawsze uwzględnia ciężar własny pala. W przypadku pala wciskanego, można pominąć ciężar własny pala, zależnie od ustawienia w ramce “Obciążenie”. Właściwa analiza odbywa się według teorii stanów granicznych.

W programie "Fundament bezpośredni" nośność pionowa i pozioma fundamentu są redukowane.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.